Loading color scheme

Władze

Zgromadzenie Wspólników Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Łomży Sp. z o.o.

Funkcję Zgromadzenia Wspólników pełni Prezydent Miasta Łomży.

Do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia Wspólników należy w szczególności:

 • - rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu Spółki, bilansu oraz rachunku zysków i strat za rok obrotowy,
 • - podejmowanie uchwał o podziale zysku lub sposobie pokrycia strat,
 • - udzielanie władzom Spółki pokwitowania z wykonania przez nie obowiązków,
 • - powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej,
 • - zatwierdzanie planów ekonomiczno-finansowych Spółki.

Rada Nadzorcza Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Łomży Sp. z o.o.

W skład Rady Nadzorczej wchodzą następujące osoby:

 • Andrzej Grodzki - Przewodniczący
  Zdzisław Szanciło - Zastępca Przewodniczącego
 • Jarosław Nasiadko - sekretarz
 • Marek Rutkowski - członek
  Jacek Marcinkiewicz - członek
 • Jolanta Piszczatowska-Karwowska

 

 

Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:

 • - sprawowanie stałej kontroli nad działalnością Spółki,
 • - coroczna ocena sprawozdań Zarządu, bilansu oraz rachunku zysków i strat,
 • - rozpatrywanie i opiniowanie wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia strat,
 • - stawianie wniosków na Zgromadzenie Wspólników o udzieleniu Zarządowi pokwitowania.
 • - powoływanie i odwoływanie członków Zarządu

Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Łomży Sp. z o.o.

Zarząd Spółki jest etatowy i wykonuje funkcje zarządzania Spółką jako podmiotem działalności gospodarczej.

W skład Zarządu wchodzą:

- Radosław Żegalski - Prezes Zarządu Spółki

Do dokonywania czynności prawnych, składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki oraz reprezentowania jej, upoważniony jest Prezes Zarządu. Zarząd udzielił prokury Pani Danucie Fronczek zatrudnionej na stanowisku Kierownika Działu Ochrony Środowiska, Panu Adamowi Florczykowi zatrudnionemu na stanowisku Kierownika Działu Inwestycji i Rozwoju oraz Panu Jarosławowi Milewskiemu - Głównemu Księgowemu.

Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy nie zastrzeżone dla Rady Nadzorczej i Zgromadzenia Wspólników.