Loading color scheme

Regulamin Zarządu

REGULAMIN PRACY ZARZĄDU

Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Łomży Spółki z o.o. (jednolity tekst).

§ 1.

1. Zarząd Spółki zwany dalej „Zarządem” jest organem wykonawczym Spółki, kieruje jej działalnością i reprezentuje w sądzie oraz poza sądem.

2. Zarząd podejmuje decyzje samodzielnie i za nie odpowiada, a swoje czynności członkowie Zarządu wykonują osobiście.

3. Zarząd kieruje działalnością Spółki przy ścisłym przestrzeganiu prawa obowiązującego
w obrocie gospodarczym oraz postanowień umowy Spółki, uchwał Zgromadzenia Wspólników oraz może uwzględniać opinie i zalecenia Rady Nadzorczej.

4. W skład Zarządu wchodzi od jednej do trzech osób. Członków zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. Kadencja Zarządu trwa cztery kolejne lata.

5. Rada Nadzorcza ma prawo do zawieszenia z ważnych powodów członka Zarządu lub całego Zarządu.

6. W umowach między Spółką a członkami Zarządu, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza.

§2.

1. Do zakresu działania Zarządu należą wszelkie sprawy nie zastrzeżone do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia Wspólników lub Rady Nadzorczej.

2. Zarząd zobowiązany jest w szczególności do:

a) organizowania usług w zakresie gospodarki ciepłowniczej zgodnie z przedmiotem działalności Spółki,

b) opracowania i ustalania taryf dla ciepła oraz wstępowania do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki o ich zatwierdzenie,

c) sporządzania rocznych i wieloletnich planów rzeczowo-finansowych oraz przedkładania ich do zatwierdzenia Zgromadzeniu Wspólników,

d) sporządzania sprawozdań z działalności Spółki oraz sprawozdań finansowych za każdy ubiegły rok obrotowy i przedstawiania ich Radzie Nadzorczej do oceny najpóźniej na miesiąc przed zwyczajnym Zgromadzeniem Wspólników do zatwierdzenia,

e) wnioskowanie o podziale zysku lub pokrycia straty i przedstawiania wniosku Radzie Nadzorczej do oceny oraz zwyczajnemu Zgromadzeniu Wspólników o powzięcie w tym przedmiocie uchwały,

f) opracowania i przedłożenia do zatwierdzenia Zgromadzeniu Wspólników regulaminu organizacyjnego Spółki,

g) zwoływania zwyczajnych i nadzwyczajnych Zgromadzeń Wspólników
i uczestniczenia w nich,

h) opracowywania i wprowadzania wewnętrznych aktów regulujących funkcjonowanie Spółki,

i) prowadzenia księgi udziałów,

j) prowadzenia księgi protokółów z posiedzeń Zarządu Spółki,

k) prowadzenia księgi z uchwałami Zgromadzenia Wspólników, sporządzania odpisów tych uchwał i wydawania ich osobom upoważnionym,

l) wynegocjowania z przedstawicielstwem załogi zakładowego układu zbiorowego pracy po zaciągnięciu opinii Rady Nadzorczej,

ł) rozpatrywania zaleceń pokontrolnych organów Spółki,

m) udzielania kontrolującym, Radzie Nadzorczej, Zgromadzeniu Wspólników wyczerpujących wyjaśnień w sprawach Spółki,

n) zapewnienie Radzie Nadzorczej obsługi biurowo-administracyjnej,

o) prowadzenia dokumentacji uchwał i czynności organów Spółki (Zarządu, Rady Nadzorczej, Zgromadzenia Wspólników).

§3.

1. Zarząd zwołuje zwyczajne Zgromadzenie Wspólników w ciągu sześciu miesięcy od chwili zakończenia roku obrotowego.

2. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Zarząd zwołuje w ciągu dwóch tygodni od wpłynięcia właściwego wniosku lub z własnej inicjatywy oraz w przypadku gdy:

a) bilans wykaże straty przewyższające sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz połowę kapitału zakładowego,

b) zachodzi potrzeba zmiany umowy Spółki.

3. Zawiadomienie winno nastąpić listami poleconymi wysłanymi na dwa tygodnie przed terminem zgromadzenia lub złożono oświadczenie o przyjęciu terminu posiedzenia do wiadomości w inny sposób. Zawiadomienie winno zawierać dzień, godzinę i miejsce zebrania oraz szczegółowy porządek obrad. Przy zamierzonej zmianie umowy Spółki należy podać treść proponowanych zmian.

§4.

1. Zarząd dokonuje ze skutkiem wewnątrz Spółki podziału zadań pomiędzy jego członków.

2. Do dokonywania czynności prawnych i faktycznych z zakresu stosunku pracy pracowników Spółki upoważniony jest Prezes Zarządu lub inna osoba upoważniona przez Zarząd.

3. Do dokonywania czynności prawnych w imieniu Spółki uprawniony jest Prezes Zarządu samodzielnie, bądź dwaj członkowie łącznie, bądź członek Zarządu łącznie
z prokurentem.

4. Każdy członek Zarządu samodzielnie prowadzi sprawy nie przekraczające zakresu zwykłych czynności Spółki.

5. Jeżeli jednak przed załatwieniem takiej sprawy choć by jeden z pozostałych członków Zarządu sprzeciwił się jej przeprowadzeniu lub sprawa przekracza zwykły zakres czynności Spółki, wymagana jest wtedy uchwała Zarządu.

6. Zarząd udziela prokury, a odwołania prokury może dokonać każdy członek Zarządu.

 §5.

1. Pracą Zarządu Spółki kieruje Prezes.

2. Prezes Zarządu zwołuje posiedzenie Zarządu z własnej inicjatywy określając termin
i przewidywany porządek. Członek Zarządu powinien być zawiadomiony o powyższym co najmniej z jednodniowym wyprzedzeniem.

3. Prezes ma obowiązek zwołać posiedzenie Zarządu na wniosek członka Zarządu w ciągu trzech dni od daty otrzymania wniosku. Porządek posiedzenia proponuje wnioskodawca.

4. Na posiedzenie Zarządu mogą być zaproszeni prokurenci, pracownicy Spółki, przedstawiciele związków zawodowych, Rady Nadzorczej lub inne osoby.

5. Na posiedzeniach Zarząd podejmuje postanowienia w formie uchwał.

6. W razie pilnej konieczności uchwała może być podjęta poza posiedzeniem Zarządu poprzez podpisanie jej przez wszystkich członków Zarządu. Uchwała taka winna być wniesiona do protokółu najbliższego posiedzenia Zarządu.

7. Do ważności uchwał Zarządu wymagana jest obecność na posiedzeniu ponad 50% liczby jego członków.

8. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów obecnych.

9. Protokół z posiedzenia podpisują obecni na posiedzeniu członkowie Zarządu oraz protokólant. W protokóle mogą być odnotowane zdania odrębne lub przeciwne podjętym uchwałom. Uchwały podpisują obecni na posiedzeniu członkowie Zarządu.

10. Księgę protokółów i uchwał prowadzi osoba upoważniona przez Prezesa Zarządu.

11. Nie wymaga się sporządzania protokółu z posiedzeń roboczych Zarządu, na których nie podejmowane są uchwały.

 §6.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy umowy Spółki i Kodeks spółek handlowych.

 § 7.

1. Regulamin został zatwierdzony przez Radę Nadzorczą w dniu 23.09.1997 r. uchwałą nr 1/97.

2. Regulamin obowiązuje z dniem zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą.

  • ***

Jednolity tekst Regulaminu, na podstawie upoważnienia zawartego w § 2 uchwały Nr 9/04 Rady Nadzorczej z dnia 16 kwietnia 2004 r. opracował Przewodniczący Rady Nadzorczej MPEC Sp. z o.o. w Łomży, uwzględniając zmiany do Regulaminu wprowadzone tą uchwałą Nr 9/04 Rady Nadzorczej, która weszła w życie z dniem podjęcia. 

Łomża, 16 kwietnia 2004 r