Loading color scheme

Sezon remontowo – inwestycyjny w miejskiej spółce ciepłowniczej rozpoczęty

Lista zadań przewidzianych do realizacji w Miejskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej w Łomży Sp. z o. o. w bieżącym sezonie letnim, okresie intensywnych prac remontowych i inwestycyjnych, jest długa i zarazem istotna.

Obok prac na sieciach ciepłowniczych dotyczących wykonania nowych czy rozbudowy istniejących sieci rozdzielczych np. w rejonie ulic Zawadzkiej, Szmaragdowej, Ks. Anny czy przebudowy istniejących przyłączy do budynków np. hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 7 będą prowadzone przedsięwzięcia w źródle wytwarzania ciepła, w Ciepłowni Miejskiej w Łomży.

W maju 2018 roku został rozstrzygnięty przetarg na zamówienie, którego przedmiotem są: wybudowanie nowego, wysokoparametrowego wyprowadzenia energii cieplnej z ciepłowni, z wykorzystaniem średnic 2xDn-300/500mm wraz z rozbudową towarzyszącej komory ciepłowniczej i przebudowa w części, dotychczas jedynego, wysokoparametrowego wyprowadzenia energii cieplnej z ciepłowni 2 x Dn-600mm. To obecne połączenie ciepłowni z siecią miejską wykonane zostało w powszechnie stosowanej w latach osiemdziesiątych XX wieku technologii kanałowej.

dn 500 2

Nowy odcinek sieci ciepłowniczej o długości L = 352 mb. stanowić będzie drugie i technologicznie   niezależne połączenie ciepłowni z magistralą ciepłowniczą. Zostanie wykonany w technologii rur preizolowanych. W chwili obecnej ta technologia jest jedyną, powszechnie stosowaną do budowy nowych sieci ciepłowniczych. Ocena stanu czynnych sieci dokonywana jest poprzez odkrywki i oględziny stanu technicznego samych rurociągów i izolacji. Od 2016 roku Spółka stosuje rozwiązanie polegające na wymianie izolacji na kształtki z pianki poliuretanowej, tam gdzie stan rur nie budzi zastrzeżeń.

Obydwa zadania objęte tym przetargiem mają na celu uzyskanie niezawodności miejskiego systemu ciepłowniczego czego wyrazem jest zagwarantowanie ciągłości dostaw czynnika grzewczego do Odbiorców.

Stworzenie „nowego wyjścia z ciepłowni” to pierwszy krok w przygotowaniach do znacznie trudniejszego zadania jakie planuje zrealizować Spółka. Prace budowlano – montażowe dla przedsięwzięcia „Rozbudowa Ciepłowni Miejskiej w Łomży o kocioł wodny o mocy 12,5 MW, z wykorzystaniem biomasy jako paliwa” są planowane na II połowę bieżącego roku i ważnym jest, aby nie spowodowały zakłóceń w  bieżącej eksploatacji ciepłowni i dostawie ciepła do Odbiorców.

Przypominamy, że MPEC Sp. z o. o. w Łomży podpisało umowę z Narodowym Funduszem Ochrony  Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie realizowanej inwestycji w wysokości około 10 mln zł. ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, Działanie 1.1. Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Poddziałanie 1.1.1. Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej. Jest to I etap działań przewidywanych na najbliższe lata. II etap to budowa wysokosprawnego układu kogeneracyjnego z wykorzystaniem kotła spalającego biomasę. Wniosek o dofinasowanie z funduszy unijnych Spółka złożyła w lutym br. i w chwili obecnej trwa jego weryfikacja w NFOŚiGW.