Loading color scheme

Ciepła woda znowu w kranach

Miejska Spółka ciepłownicza wywiązała się z zadania. Ciepła woda w kranach popłynęła w wielu miejscach wcześniej niż to zakładano.

Przerwa remontowo-inwestycyjna, o której mieszkańcy Łomży zostali wcześniej powiadomieni zakończyła się. W nocy z wtorku na środę rozpalono kocioł w Ciepłowni Miejskiej w Łomży i w dniu 08 sierpnia br. już rano niektórzy Odbiorcy, na przykład mieszkańcy osiedla Waryńskiego i użytkownicy przy ulicy Śniadeckiego, mogli korzystać z ciepłej wody.

Ten dziesięciodniowy okres postoju, jakże uciążliwy dla mieszkańców, konieczny aby dokonać przeglądu komina i wykonać prace na sieciach został wykorzystany należycie i co ważniejsze skutecznie. Zgodnie z zakładanym harmonogramem robót w Spółce na 2018 rok zrealizowane zostało w Ciepłowni Miejskiej w Łomży  w okresie maj - lipiec br. nowe wysokoparametrowe wyprowadzenie energii cieplnej z wykorzystaniem średnic  2 x DN 300/500 wraz z rozbudową towarzyszącej komory ciepłowniczej. Właśnie w okresie postoju ciepłowni dokonano podłączenia nowego odcinka sieci z istniejącym układem technologicznym ciepłowni wraz z montażem armatury zaporowo-regulacyjnej i licznika ciepła.

Nowe wyprowadzenie mocy to pierwsza faza szerszego przedsięwzięcia tj. projektu „Rozbudowa Ciepłowni Miejskiej w Łomży o kocioł wodny o mocy 12,5 MW, z wykorzystaniem biomasy jako paliwa”. MPEC Sp. z o. o. w Łomży podpisało umowę z Narodowym Funduszem Ochrony  Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie realizowanej inwestycji w wysokości około 10 mln zł. ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, Działanie 1.1. Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Poddziałanie 1.1.1. Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej.

W czasie przerwy w dostawie czynnika wykonane zostało równolegle szereg prac na sieciach i w komorach ciepłowniczych. Wymieniono armaturę w komorze przy ulicy Broniewskiego 3 i na sieciach w ulicy Kaznodziejskiej. Zamontowano nową armaturę przy ulicy Broniewskiego 1 i ulicy Piłsudskiego na wysokości pawilonu handlowego. Dokonano konserwacji przepustnic w komorze przy ulicy Sikorskiego i zamontowano nowe w komorze K-0 na głównym wyjściu z ciepłowni. Wykonano podłączenie Centrum Handlowego przy Al. Legionów i przedszkola przy ulicy Ks. Anny. Te wszystkie zadania mogły być przeprowadzone po zrzuceniu wody z odcinków sieci magistralnych w różnych częściach miasta. Ponowne uruchomienie przepływu wiązało się z napełnieniem układu, co trwało kilkanaście godzin. Liczniki w ciepłowni zarejestrowały rekordowy pobór 1 050 m3 wody uzupełniającej, co stanowi około 17 % całkowitego zładu magistralnego.