Loading color scheme

Przetarg na budowę kotła wodnego na paliwo biomasowe w miejskiej spółce ciepłowniczej rozstrzygnięty

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży Sp. z o.o. dokonało rozstrzygnięcia postępowania przetargowego na realizację inwestycji w Ciepłowni Miejskiej w Łomży pn.” Rozbudowa Ciepłowni Miejskiej w Łomży o kocioł wodny o mocy 12,5 MW z wykorzystaniem biomasy jako paliwa”.

 Z informacji jakie pozyskaliśmy wynika, że do przetargu przystąpiły trzy firmy, które zaoferowały ceny od 22 496 164,80 PLN do 29 665 000,00 PLN. Jedna z ofert została odrzucona w trakcie weryfikacji, ponieważ nie spełniała wymagań określonych w SIWZ.

Ostatecznie wybrano ofertę litewskiej firmy: UAB Enerstena z Kowna, która za kwotę 22 496 164,80 PLN postawi nowy układ kotłowy wraz z magazynem podawania i składowania biomasy drzewnej oraz przeprowadzi rozruchy, szkolenia i uzyska pozwolenia na użytkowanie nowej jednostki.

Szacowana wartość zamówienia nie przekraczała maksymalnych kwot zamówień sektorowych przewidzianych w ustawie Prawo zamówień publicznych, dlatego postępowanie przeprowadzono w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego – wyjaśnia Adam Florczyk Kierownik Działu Inwestycji i Rozwoju. Do niniejszego postępowania miały zastosowanie Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 zatwierdzone przez Ministra Rozwoju i Finansów w dniu 7 lipca znak: MIiR/IiŚ2014-2020/26(2)/07/2017.

Przedmiot zamówienia uzyskał dofinansowanie w wysokości 9 843 750,00 PLN w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020; PRIORYTET I: Zmniejszenie emisyjności gospodarki; DZIAŁANIE: 1.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych; PODDZIAŁANIE: 1.1.1 Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej.

[AKTUALIZACJA] Prezes Zarządu – Radosław Żegalski poinformował, że rezerwuje czas na wspólne spotkanie z przedstawicielami wszystkich lokalnych mediów, podczas którego przedstawi informacje o inwestycji i udzieli odpowiedzi na pytania postawione przez jego uczestników. Spotkanie odbędzie się w siedzibie Spółki przy ulicy Kopernika 9a w Łomży. Jego termin wskaże MPEC z powiadomieniem wszystkich lokalnych mediów.