Loading color scheme

Podpisanie umowy z NFOŚiGW

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży Sp. z o.o. informuje, że w wyniku oceny przeprowadzonej przez Komisję Oceny Projektów w ramach Działania 1.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, Poddziałanie  1.1.1. Wspierania inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej, w ramach Osi Priorytetowej I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, złożony przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży Sp. z o.o. w ramach konkursu POIS/1.1.1/1/16  o dofinansowanie projektu pn. „Rozbudowa Ciepłowni Miejskiej w Łomży o kocioł wodny o mocy 12,50 MW z wykorzystaniem biomasy jako paliwa.” został oceniony pozytywnie. Projekt znajduje się na miejscu 1 listy projektów ocenionych pozytywnie dla ww. konkursu  z kwotą dofinansowania w wysokości 9 843 750,00 zł.

 W dniu 20.11.2017r podpisano umowę o dofinansowanie nowej inwestycji pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej a Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej w Łomży Spółka z o.o.